top of page

נהיגה ללא רשות הבעלים

לפי פקודת התעבורה, הנוהג ברכב ללא רשות בעליו או כשאינו מחזיק ברכב כדין, ואינו בעל רישיון נהיגה התקף לסוג הרכב, צפוי לעונשים הבאים: בנוסף לכל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, רישיונו בפועל ייפסל ואם אין ברשותו רישיון נהיגה לא יוכל לקבלרישיון למשך תקופה שלא תפחת משלוש שנים. אם החליט בית המשפט לפסול את רישיונו לתקופה קצרה מזו הנקובה בפקודה, יכתוב בפסק הדין את הנימוקים להחלטה זו.

הדברים האמורים לא יחולו על אדם שתוקף רישיונו פקע במהלך שנה אחת קודם לביצוע העבירה בשל אי-תשלום אגרת רישיון.

אם נהג אדם ברכב ללא רשות הבעלים אך היה ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל רישיונו לתקופה שלא תפחת משישה חדשים, בנוסף לכל עונש אחר שיטיל עליו בית המשפט. אם החליט בית המשפט לפסוק פסילת רישיון בפועל לתקופה קצרה מזו שבלשון החוק, ינמק את החלטתו בפסק הדין.

בעל רכב או מי שהרכב נמצא ברשותו, שנתן לאדם אחר לנהוג בו על-אף שידע כי הנוהג איננו בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב ("בלתי מורשה"), אנו בוודאי מכירים את המשפט השגור בפיהם : "תן לי לעשות סיבוב קטן" אך התשלום לנהג המתיר הינו יקר - דינו יהיה מאסר שלוש שנים בפועל ולעיתים גם קנס. אם הנוהג ברכב היה קטין, שאיננו זכאי עדיין לקבל רישיון נהיגה, יהיה עונשו של בעל הרכב מאסר של חמש שנים ולעיתים גם קנס, ונוסף לכך, ייפסל רישיונו לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. בית המשפט רשאי לפסוק מאסר על תנאי בנסיבות מיוחדות שאותן יפרט בפסק דינו. עלינו להבין כי . עבירה זו הינה חמורה מכיוון שהנהג שלא הוציא רישיון נהיגה על אותו סוג רכב, אינו מוסמך לנהיגה ואינו שולט ברכב כראוי, ובכך מסכן את שלומו כמו גם את הציבור.

גם במצב זה עו"ד מיומן העוסק בדיני התעבורה יכול לבסס קו הגנה לבעל הרכב המתיר אם יוכיח שבעל הרכב לא ידע כלל וכלל שהנהג שהתיר לו לנסוע ברכבו אינו מורשה לנהיגה או שפעל באמצעים סבירים כך שאותו אדם (שהוא מודע שאינו מורשה לנהיגה) לא ינהג ברכבו, אך למרות זאת אותו אדם הערים עליו ונסע ברכב בלי רשותו.

החוק עוסק במספר מקרים שונים של נהיגה ברכב ללא רשות:

נהיגה של אדם ברכב ללא רשות בעליו או ללא רשות המחזיק בו, ללא רישיון נהיגה מתאים בתוקף - עונש המינימום על סעיף זה הוא פסילת רישיון הנהיגה לשלוש שנים. נהיגה של אדם ברכב ללא רשותו של בעל הרכב או המחזיק בו כאשר לנהג יש רישיון נהיגה בתוקף - עונש המינימום על סעיף זה הואפסילה בפועל של רישיון הנהיגה לתקופה של מינימום שישה חודשים.

בעל רכב הנותן רשות לנהוג ברכבו על-אף שהוא יודע שלנוהג אין רישיון נהיגה - העונש על עבירה זוהוא מאסר בפועל לתקופה של שלוש שנים מינימום ואם הנוהג ברכב היה קטין,  עלולה תקופת המאסר להגיע אף לחמש שנים וברוב המקרים יכלול פסק הדין קנס כספי.

נהיגה למרות הודעת אי שימוש - לא אחת נקלע הנהג לביקורת רכב שעורכות ניידות של משרד התחבורה הפרוסות ברחבי הארץ. בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה, הם אלו שיעצרו אותך לבדיקה. כאשר התוצאה של הבדיקה היא שהרכב שלך עלול לסכן את התנועה או שלא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסרו לך נהג הרכב הודעת אי-שימוש בה יפרטו את הפגמים ברכב או את התנאים שלא נתמלאו ברכב. הם יידעו את רשות הרישוי ויעבירו לה את רישיון הרכב שניטל ממך. השוטר רשאי לעכב את שליחת הרישיון לרשות הרישוי ל - 48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן עד אז יחזיר את הרישיון. חל איסור להשתמש ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש והנסיעה ברכב מותרת רק לשם תיקונו וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת (תקנה 308(ד) לתקנות התעבורה). מכאן, שנהיגה ברכב שנמסרה לגביו הודעת אי-שימוש הינה עבירה חמורה שעונשה פסילת מינימום לתקופה של שלושה חודשים. גם במצב זה עו"ד מיומן העוסק בדיני התעבורה יכול לבסס קו הגנה לבעל הרכב אם יוכיח במשפט כי כלל לא ידע על קיומה של הודעה מסוג זה. לדוגמא, נהג שכיר בחברה שהוכיח כי הודעת אי השימוש ניתנה לנהג שכיר אחר בחברה וזאת עוד בטרם קבלתו לעבודה לפיכך, נטען כי אף אחד לא יידע אותו בנושא ועל כן הנהג זוכה מכל אשמה. הרשעה בעבירה זו מחייבת הוכחת מחשבה פלילית ולשם הרשעה לא די להוכיח כי הנהג נהג ברכב למרות הודעת אי שימוש.

נהג אומנם צריך לוודא לפני נסיעה ברכב כי רישיון הרכב תקף ואם הוא לא עושה כן, הוא רשלן. אולם, אין להסיק מכך כי אותו נהג יורשע גם בעבירה של נהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת אי שימוש, שכן אין זה סביר שכל קבלה של רכב לשם נהיגה בו תחייב את הנהג לקיים חקירה ודרישה בדבר מצבו של הרכב.

*האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!
 

bottom of page