top of page

דוחות תנועה

דוחות תנועה

 
עבירות תנועה מתחלקות לשתי קבוצות:

האחת - הזמנה לדין עבירות תנועה בהן מיוחסת לנאשם עבירה חמורה שאין באפשרותו לשלם קנס. הנאשם מוזמן לבית המשפט, מקבל הזמנה לדין שזהו כתב אישום. כמו כן, מצוין בדו"ח מקום המשפט, תאריך ושעה.

השנייה - עבירות קנס ("ברירת קנס" ו -"ברירת משפט"), עבירות תנועה שיש בהן קנס הנאשם מקבל את האופציה לשלם את הקנס, או לבקש להישפט, דהיינו ליזום הליך משפטי, ואם הוא לא יזם את ההליך, הוא נחשב כמודה ומורשע, גם אם הוא לא שילם את הקנס (רוב עבירות התעבורה).

אפרט על הדרכים לביטול דוחות התנועה מסוג עבירות קנס:
על הנהג להגיש בקשה, לביטול הדו"ח, בקשה להישפט, בקשה לקבל את תצלום רכבו המבצע עבירה(מהירות/אור אדום), אבל הבקשה עצמה לא מבטלת את המועדים שנקבעו, אלא אם הרשות נעתרה לה. בקשת הביטול צריכה להישלח - תוך 30 יום ליחידה המשטרתית שנתנה את הדו"ח, ואילו הבקשה להישפט - תוך 90 יום ל את"ן ירושלים יפו 97 בניין כלל. יודגש, לעניין מניין הזמנים כי בקשה לביטול אינה מעכבת את מניין 90 הימים להגיש בקשה להישפט. לכן ניתן לפעול במקביל, להגיש בקשה לביטול ואם לא קיבלנו תשובה עד היום ה - 89 להגיש בקשה להישפט.
קיימת חזקה של מסירת הדו"ח הן בעבירות חניה, ע"י הצמדה של ההודעה על תשלום הקנס לרכב וזו אינה דורשת ציון שם בעל הרכב אלא די במספר הרכב בלבד והן בעבירות תעבורה שנמסרות ידנית לנהג. בעבירת חנייה אם לא שולם הקנס במועד ולא הוגשה בקשה להישפט תישלח לבעל הרכב הודעה חדשה לתשלום הקנס, בדואר רשום. כמו כן, במקרה של עבירות תנועה במקרה שהדו"ח לא נמסר ידנית לנהג אלא ע"י דו"ח מחשב (עבירת מהירות-מצלמה/אור אדום-מצלמה).

ההזמנה או ההודעה לתשלום קנס בעבירות קנס נשלחת בדואר רשום ורואים אותה כאילו נמסרה כדין, בתום ‏15 יום מיום המשלוח, גם כאשר אין חתימה של הנמען על אישור המסירה, אלא אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא משום שנמנע מלקבלה.

התיישנות דוחות - ראשית, אפרט את ההתיישנות לעניין העבירה (יש גם התיישנות שונה והיא לעניין העונש), הכלל הוא כי דו"ח מסוג ברירת קנס מתיישן לאחר שנה. אלא אם העבירה מבוססת על תצלום הרכב ואז ההתיישנות מתקצרת לארבעה חודשים. אם הנהג קיבל בדואר את ברירת הקנס לאחר שעברה שנה (או במקרה של תצלום - ארבעה חודשים) מיום ביצוע העבירה - העבירה התיישנה והוא לא יוכל להיות מואשם בגינה. אם הנהג טוען שלא הוא נהג ומתקיים הליך של בירור מי נהג ברכב, ניתן להאשים את הנהג אליו הוסב הדו"ח תוך שנתיים (אם העבירה מבוססת על תצלום הרכב - תוך שנה).
החוק קובע בסעיף 225א בחוק סדר הדין הפלילי כי: "א) עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו בעניינה הזמנה לפי סעיף 222 או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב); ואולם, בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיפים 69ב ו70-א לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס, למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה. א1) הייתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בעניינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:

(1)   ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה (2);
(2)   שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

כמה זמן אחרי ביצוע העבירה ניתן לתת הזמנה לדין- התיישנות עבירה בדו"ח הזמנה לדין?
לפי סעיף 239א בחוק סדר הדין הפלילי נקבע כי:
א)  עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי התקנות לפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הזמנה למשפט לפי תקנה 38 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974, אלא אם כן, תוך אותה תקופה, הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה, או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה; אולם, אם הוכיח בעל הרכב החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא הזמנה למשפט למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

ב) הייתה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) עבירה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודת התעבורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הזמנה למשפט, אלא אם כן הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה בתוך התקופות כמפורט בסעיף 225א(א1(1) או (2) או התקיים האמור בסעיף קטן (א2)".

ההנחה היא שלאחר שנה אדם לא יודע ולא יזכור מתי עבר עבירה ולא יכול להתגונן, הוא לא יוכל לאסוף ראיות כמו גם עדים. אם מודיעים לו תוך שנה או חוקרים אותו נקודת המוצא היא שהוא יכול להתגונן. בפועל, בדוחות מצלמה (מהירות ורמזור אדום) המשטרה שולחת לנהג הודעה שהוא צולם עם התאריך והמקום עם אפשרות שלו להזמין מהמשטרה את התמונה, ובהודעה הוא מיודע על כך שכתב אישום ישלח לביתו. הודעה כזו צריכה להגיע לנהג בדואר רשום עד ארבעה חודשים מיום ביצוע העבירה כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות.
אדם שביקש להישפט ובסופו של יום הורשע בגין העבירה המיוחסת לו, הקנס שיוטל עליו לא יפחת מהקנס שנקבע לו בדו"ח. חשוב לדעת - בית המשפט אינו מוגבל לעניין גובה הקנס, ולאחר שעיין בהרשעותיו של הנהג יכול להטיל עונשים חמורים יותר, לרבות שלילת רישיון בפועל ופסילה מותנת. בתי המשפט נוהגים לעשות כן לאלו שעברם התעבורתי מכביד.

בכל מקרה, אם בדעתך לבקש להישפט הייתי ממליץ בחום להתייעץ עם עו"ד בטרם תופיע למשפט התעבורה. נשאלתי רבות האם כדאי להישפט בגין דו"ח ברירת קנס ותשובתי אינה חד משמעית. הכדאיות היא תלוית מצב ואפרט, לעיתים הנהג פונה אלי בגלל דו"ח שמסתכם בקנס של 250 שקלים אבל באמתחתו נצברו נקודות רבות במשרד הרישוי לשם הדוגמא 32 נקודות. כעת אם ישלם את הדו"ח או יעברו 90 ימים ולא ישלם הנהג עלול למצוא את עצמו, בשל שיטת הניקוד, בפתחה של שלילת רישיון למשך 3 חודשים, כי העבירה האחרונה הפעוטה לכאורה נשאה עימה 6 נקודות, הביאה אותו לצבירת 36 נקודות ומעלה והוא יידרש בנוסף לשלילה להיבחן מחדש בבחינת התיאוריה (מבחן עיוני). הנה כי כן, ראינו כי לא תמיד כדאי לשלם דו"ח זעום ותמים לכאורה, המסקנה המתבקשת היא שבלא ייעוץ נכון יכול למצוא עצמו הנהג ללא רישיון לשלושה חדשים או אף יותר

 

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד

bottom of page